Elfogadták az előminősítését az NPP pályázaton?
Válasszon bennünket kivitelezőnek!
Ajánlatot kérek!
2023. december 05.

Mit kell tudni tudni a Napelem Plusz Program 2024 (NPP) pályázatáról?

December 4-én megjelent a Napelem Plusz Program keretében a lakóssági napelemes rendszereket és a kapcsolódó energia tároló beruházásnak finanszírozására 2024 január 15-én induló pályázat a kiírása.

Nagy vonalakban a pályázatról:
 • 5kw-os napelemes rendszer és kapcsolódó 10 kWh energia tároló (akkumulátor) beruházására lehet pályázni;
 • a pályázat a beruházás 66%-át (közel kétharmadát fedezi);
 • Kb. 7,5 millió forint lehet a teljes beruházás, amiból a 5 millió Ft a támogatott rész, 2,5 millió Ft körül van az önrész. Minta rendszerek az NPP-nek való megfelelésre
 • Az első lépésben előőminősíttetni kell, hogy megfelelünk-e a pályázat feltételeinek, a második lépésben kell beadni a tényleges pályázatot.

  Az előminősítés benyújtása nem tűnik különösebben bonyolultnak, de magához a pályázathoz egészen biztosan szükség lesz felkészült pályázat íróra és már a kivitelezőre is.

  Mi elsősorban kivitelezők vagyunk, de jó gyakorlattal rendelkezünk a pályázásban is. Segítünk a pályázati dokumentáció elkészítésében is. Ennek díja a pályázatban elszámolható költségként.Miért érdemes minél előbb a pályázat elkészítését megrendelni?

Az elbírálás a benyújtás sorrendjében történik, és a keretösszeg kimerülésekor le zárják a pályázást.

Nem tudni, hogy mennyi idő lesz a pályázati felhívás megjelenése és a pályázat megnyílása között, de valószínűleg nem túl sok.

75,6 milliárd Ft a keret, ami soknak hangzik, de mivel csak 15.160 rendszerre elég, és a korábbi pályázatok során 175.000 igény érkezett pár nap alatt, valószínűleg gyorsan ki fog merülni. (Lást negyed óra alatt lezárt elektromos autó pályázat).

Aki előbb készíti el a dokumentációt, az előbb tudja beadni, és aki előbb adja be, az fog nyerni.

Elkél a gyakorlott szakember segítsége, mert ha maga készíti el a dokumentációt és abban hibát talál a pályázat kezelője, akkor hiánypótlásra visszaküldi az anyagot és az új benyújtáskor már a sor végére kerül. Ezzel bizonyosan elveszti a sikeres pályázás lehetőségét, akkor is, ha az eredetileg az első pillanatban benyújtotta az igényét.


A pályázat elkészítésének, kezelésének díja: 29.900 Ft.A legfontosabb információk

Gyakran ismételt kérdések a pályázatban való jogosultsággal kapcsolatosan

 • pályázat kezdete: 2024.01.15
 • csak új beruházás támogatható (bővítés, csere stb. nem)
 • nincs régiónkénti elosztás, a támogatási kérelmek érkezési sorrendben kerülnek elbírálásra
 • a támogatás vissza nem térítendő
 • az elszámolható költségek maximum 66%-a, de legfeljebb 5.000.000 Ft ( teljes rendszer ára 7,5 Millió Ft)

A pályázás feltételei

 • saját tulajdonú lakóingatlannal rendelkező magánszemélyek vagy haszonélvezeti joggal rendelkezők
 • nagykorú természetes személyek (magánszemély)
 • a pályázó bejelentett lakcíme az ingatlanon kell, hogy legyen
 • magyar adóazonosító jellel rendelkezők
 • egy ingatlanra csak egy pályázat nyújtható be
 • nincs köztartozása
 • az ingatlan nem lehet gazdasági társaság szék- vagy telephelye, illetve nem lehet egyéni vállalkozó állandó lakhelye.

Mit nyújtunk

a pályázati dokumentáció elkészítése során


 • minősítés, hogy pályázhat-e
 • helyszíni felmérés
 • áramszolgáltatói igénybejelentés, teljes körű ügyintézés
 • szerződéskötés
 • pályázatírás

Mit kell beszereznie:

 • hiteles tulajdoni lap másolat
 • NAV 0-s igazolás a köztartozás mentesség igazolására
 • legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó villanyszámla
 • ügyfélkapu regisztráció

A pályázatírás szerződés feltételei:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy a Megbízott többek között napelemes rendszerek tervezésével, telepítésével és a kapcsolódó szolgáltatások végzésével foglalkozik.

A Megbízó napelemes rendszer telepítését tervezi, és erre szeretne pályázati támogatást igénybe venni. A Magyarország Kormánya bejelentése szerint 2024. januártól lakossági napelemes rendszerek és akkumulátoros tárolók támogatása pályázatot készít elő 65%-os támogatási intenzitással. A Szerződés aláírásának idején a pályázat kiírása nem ismert. A Felek azt feltételezik, hogy a pályázás menete és eljárása nagyon hasonlítani fog az utolsó napelemes rendszerek támogatására kiírt pályázatra (RRF-6.2.1). A Felek ennek feltételezésével kötik meg a jelen megállapodást (továbbiakban: a Szerződést).

A Megbízott a Megbízó napelemes rendszerére vonatkozó pályázati anyag (továbbiakban: a Pályázati dokumentáció) elkészítését és összeállítását vállalja pályázat megnyílását megelőző határidőre a korábbi pályazat felhívásnak és a vonatkozó általános szakmai és műszaki követelményeknek, a korábbi pályázat útmutatójának és a megfelelő formai jellemzőkkel, és vállalja, hogy a pályázati határidő figyelembevétele mellett Megbízónak átadja, vagy a Megbízó megtalamazására feltölti a Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerbe (eptk.fair.gov.hu) a pályázat megnyílása után.

A Megbízó a Pályázati dokumentáció elkészítését megrendeli.

A Felek az Pályázati dokumentáció elkészítésével és átadásával kapcsolatos viszonyaik rendezésére az alábbi Szerződést kötik.

2. Kapcsolattartók

A Megbízó kapcsolattartója a Megbízó,
 • a kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím: ....
 • a kapcsolattartásra kijelölt telefonszám: .....
A Megbízott kapcsolattartója: ....
 • e-mail cím: ....
 • telefonszáma: ....
A Felek vállalják, hogy kapcsolattartási adataikban történt változásokat haladéktalanul közlik a másik Féllel.

3. A Felek együttműködése a Szerződés teljesítésében

A Szerződés teljesítése a Megbízó és a Megbízott részéről szoros együttműködést tesz szükségessé. A Felek vállalják, hogy ezen együttműködésnek lehetőségeik határáig eleget tesznek.

A Megbízó megszerzi a korábbi (RRF 6.2.1 pályázatban meghatározott, továbbá az általános útmutatóban részletezett ajánlatok, szerződések, engedélyek, nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok közül azokat, amiket csak személyesen tud beszerezni. A Megbízott nem felel az így átadott dokumentumok tartalmi és formai jellemzőiért, hiányos voltáról a Megbízót tájékoztatja.

Megbízott részletesen tájékoztatja a Megbízót a teljesítéshez szükséges adatszolgáltatásra - megfelelő teljesítési idő meghagyásával -, felsorolva, hogy a korábbi kiírás szerint, milyen adatokra, dokumentumokra, csatolandó mellékletekre, árajánlatokra, illetve szerződésekre lesz szükség a pályázat beadáshoz.

Megbízott a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről Megbízót haladéktalanul tájékoztatja, és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljár azok elhárítására.

Megbízott a korábbi pályázati útmutató és mellékletei szerint a Megbízó által szolgáltatott adatok alapján, a Megbízó által megvalósítani kívánt projekt Pályázati dokumentációját össezállítja, azaz elkészíti a projekt bemutatását és kiegészíti projekt műszaki- és technológiai tervezési munkáit a pályázat kiírója által meghatározott szintig.

Amint megjelenik a vonatkozó pályázati kiírás, a Megbízott tájékoztatja a Megbízót az esetéeges további szolgáltatandó dokumentumokról, illetve felülvizsgálja a már összeállított anyagot.

A Megbízott a pályázat érvényes benyújtására alkalmas, hiánytalan, a felhívásnak megfelelően összeállított formai és tartalmi követelmények alapján elkészített Pályázati dokumentációt ad át a Megbízó részére, olyan időpontban, ami a palyázat benyújtására a Megbízó részére a határáidőt megelőzően megfelelő időkeretet biztosít.

A Pályázati dokumentációt a Ügyfélkapu felületén keresztül, elektronikusan hitelesítve (AVDH) és a pályázat kezelője által biztosított pályázati felületen keresztül, határidőn belül a Megbízó tölti fel (nyújtja be). A Megbízott a benyújtásban segítséget nyújt.

A Megbízott felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a pályázat csak elektronikusan nyújtható be és az elektronikus beadásához a Megbízónak érvényes ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkezni. Ügyfélkapus regisztrációt a magyarorszag.hu kormányoldalon vagy személyesen Kormányablakban igényelhető.

A Megbízott külön meghatalmazás esetén, ellátja a Megbízó pályázati eljárásban történő képviseletét, kiíróval történő kapcsolattartás, esetlegesen felmerülő tisztázó kérdések, illetve hiánypótlási felszólításra történő egyeztetés céljából.

Megbízott áttanulmányoz, felülvizsgál minden Megbízói utasítást, jóváhagyást, értesítést. Megbízott minden hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, amelyet az előbb írt felülvizsgálat során felismert írásban köteles Megbízónak jelenteni, és köteles jóhiszeműen együttműködni a hibák kijavításában, a hiba kiküszöbölésére javaslatot tenni. Amennyiben a javaslatot a Megbízó nem fogadja el, a Megbízott emiatti felelősségét kizárják és az így elkészített pályázati anyag a Megbízott általi teljesítésnek minősül.

A Megbízott a Megbízó által megvalósítani kívánt projekt megvalósulásáért nem tartozik felelősséggel, különösen
 • ha a Megbízó a projektet nem valósítja meg;
 • a megvalósítás - a Megbízottnak nem felróható okból - oly mértékben változik, hogy a támogatási összeget részben vagy egészben a Megbízó visszafizetni köteles.
Ebben az esetben a Megbízó nem követelheti vissza a megbízási díjat.

Megbízott jogosult szakértőt, alvállalkozót igénybe venni, illetve Megbízott képviseletére alvállalkozójának, alkalmazottjának, ügyvédjének egyéb megbízottjának további meghatalmazást adni. A Megbízott az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

A Szerződés szerinti megbízási díj nem tartalmazza a pályázat sikeres elbírálásához feltétlenül szükséges, harmadik Fél által készített szakértői anyagot elkészítésének költségét. Az ilyen szakértői anyag költsége a Megbízót terheli. A kiegészítő költéségekről a Megbízott a Megbízottat azok megrendelése előtt értesíti és a Megbízó hozzájárulását kéri.

Ilyen szakértői anyagok lehetnek - nem maradéktalan felsorolásban:
 • energetikai tanúsítvány és energetikai koncepció terv elkészítése;
 • meglévő fűtési rendszer átépítése esetén, a jogszabályok által előírt, tervezési, engedélyeztetési díjak;
 • szolgáltatói engedélyek díja;
 • bizonyos esetekben statikai szakértői vélemény, az épület állékonyságával kapcsolatban.
A Megbízó részéről, a pályázati anyag átvétele úgy történik, hogy a Megbízó az elkészült anyagokat áttekinti, majd elektronikusan, -e-mailben- nyilatkozik az anyag átvételéről, és igazolja, hogy tartalmi részével, teljes egészében egyetért, a pályázatban szereplő nyilatkozatokkal kapcsolatban kifogást nem emel, és azt magára nézve teljes egészében kötelezően elfogadja.

Megbízó köteles az elkészített anyagok, átolvasására, véleményezésére, és annak átvételére, a megbízási díj megfizetésére, a pályázat beadásához szükséges digitális aláírás -ügyfélkapus hitelesítés- elkészítésére, a pályázat ügyfélkapus beadására, a pályázati határidőn belül. Tekintettel a várható nagyszámú pályázati igényre, törekedni kell, hogy a felhívás szerint várható első beadási napon digitálisan beadásra kerüljön a kérelem.

4. Pályázati dokumentáció

Megbízott a jelen Szerződés megkötését követően elektronikusan átadja Megbízó részére a Pályázat kezelője által megfogalmazott Pályázati kiírást, és a Pályázati Útmutatót. A Megbízó az anyagok átvételét e-mailben igazolja.

Megbízott a pályázat elkészítését abban az esetben vállalja, amennyiben Megbízó a pályázati kiírásban rögzített feltételeknek maradéktalanul megfelel, így a beadást követően nagy eséllyel pozitívan kerül elbírálásra.

Megbízott vállalja, hogy a -rendelkezésre álló pályázati felhívásban nevesített- pályázati feltételeket, Megbízó tekintetében megvizsgálja, hogy a támogatási feltételek teljesülnek-e, illetve van-e bármely lehetséges kizáró ok, ami miatt Megbízó nem jogosult a támogatásra.

Amennyiben Megbízott kockázatot lát a támogatás megítélése tekintetében, úgy Megbízót haladéktalanul értesíti, és javaslatot tesz a felmerült probléma megoldására.

Amennyiben ennek elhárítása olyan mértékben veszélyezteti a pályázat eredményességét, hogy aránytalanul nagy terhet ró Megbízóra, úgy Megbízó jogosult a megbízástól elállni, és a megfizetett díjat, Megbízott 8 napon belül, Megbízó által megadott bankszámlára visszautalja.

A Szerződés szerinti feladatokat a Megbízott a pályázati felhívás vonatkozó pontjai szerint összeállított előminősítő lap alapján végzi el, a Megbízó által szolgáltatott dokumentumok és válaszok alapján. Megbízott az adott válaszok valóság tartamát nem vizsgálja, kifejezetten Megbízó által közölt adatok alapján vélelmezi és minősíti, hogy a jogosultsági kritériumoknak Megbízó megfelel.

Amennyiben Megbízó valótlan adatközlése miatt, jogosultsági, szempontból a támogatási igény elutasításra kerül, úgy Megbízott felelősségét kizárja, és megbízás teljesítettnek minősül, a Megbízó a megfizetett megbízási díjra továbbiakban semmilyen módon nem tart igényt, Megbízott munkájának sikerességét Megbízó nem vitatja.

5. Titoktartási kötelezettség

Megbízott a tudomására jutott üzleti titkot köteles megőrizni. Üzleti titoknak minősül a szerződéshez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához Megbízónak (és a Megbízottnak) méltányolható érdeke fűződik. Az üzleti titok megszegése esetén a Megbízott felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint.

A Megbízott az üzleti anyagot - amennyiben nem a nyilvánosság tájékoztatására szolgál - köteles a Személyes adatok védelméről s a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek betartása mellett is bizalmasan kezelni. Megbízott ezen kötelezettsége megszegéséből eredő károkért szintén polgári jogi felelősséggel tartozik.

Megbízott titoktartási kötelezettsége a jelen Szerződés megszűnése után is fennáll, azonban az sem a Szerződés hatálya alatt, sem a Szerződés megszűnése után nem terjed ki a hivatalos szervek részére történő kötelező, illetve a pályázat kapcsán szükséges vagy előírt adatszolgáltatási kötelezettségre.

6. Megbízási díj

A Megbízott a Szerződésben szerinti szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére 29.900 megbízási díjra (továbbiakban: a Megbízási díj) jogosult.

A Megbízó a teljes Megbízási díjat előre fizeti meg a Megbízott részére.

A Megbízott a Megbízási díj díjbekérő bizonylatát a szerződés aláírása után kiállítja és e-mailben megküldi a Megbízó részére. A Megbízó a díjbekérő összegét banki 8 napos fizetési határidővel, átutalással teljesíti a Megbízó bankszámlájára

A díjbekérő összegének számlájára történő beérkezése után a Megbízott a beérkezés napján kiállítja a Megbízási díjra vonatkozó számlát és e-mailben megküld a Megbízó részére.

A díjbekérő (a Megbízási díj) kifizetéséig a Megbízott nem kezdi el a Szerződés szerinti feladatok teljesítését.

A Megbízási és a Sikerdíj visszajár a Megbízónak, amennyiben a Megbízó a pályázat elbírálását követő egy éven belül vállalkozási szerződést köt a Megbízottal a pályázat szerinti napelemes rendszer és tároló megvalósítására. A Szerződés megkötésekor a Megbízott az .... számú ajánlatot adta a rendszer megépítésére. A Megbízott ezen ajánlat alapján készíti el a pályázati dokumentációt.

A Megbízott az .... számú ajánlat műszaki tartalmáért, megvalósíthatógágáért, műszaki és használati értelemben vett helyességéért teljes mértékben jótáll, amennyiben a rendszert maga valósítja meg.

A Megbízott szintén jótáll azért, hogy az .... számú ajánlatban szereplő díjak a pályázati dokumentáció átadásának időpontjában megfelelnek a pályázat szerinti rendszer kiépítése piaci árának. Ugyanakkor a Megbízott felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a rendszer alakrészeinek és kivitelezési munkadíjak ára a pályázat benyújtása és pályázaton nyert összeg kifizetéséig változhat. A Felek megállapodnak, hogy a pályázat benyújtása és pályázaton nyert összeg kifizetésése közti árkülönbözetet a Megbízott fedezi.

Az .... számú ajánlatot a Megbízott a pályázat sikeres elbírálása után szükség esetén frissíti.

Amennyiben a Megbízott megköti a vállalkozási szerződést a pályázat szerinti rendszer megvalósítására, a Megbízott a Megbízási díjat a vállalkozási szerződés önrészéből kedvezményként leszámolja, a Sikerdíj érvényesítésétől pedig teljes mértékben eltekint.

7. A Szerződés megszűnése

Megbízott jelen Szerződéstől kizárólag abban az esetben jogosult elállni, amennyiben a Megbízónak felróható okból nem tudja az anyagot elkészíteni, illetve azt határidőn belül Megbízó részére átadni.

Ebben az esetben a Megbízott vállalását teljesítettnek tekinti, és Megbízó a megbízási díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

Érdekmúlás esetén, azaz, ha a pályázatot kezelő hatóság 2024. június 30-ig nem írja ki a pályázatot, vagy az Megbízó a megismert pályázati kiírás alapján nem vehet részt a pályázaton, a Megbízó nem tarhat igényt a pályázat kezelési díj visszatérítésére.

8. A Szerződés hatálya

Jelen Szerződés annak aláírása napján lép hatályba, és a megítélt támogatás, Megbízó részére történő kiértesítést követően, a pályázat kezelő által elkészített és Megbízó részére megküldött, támogatási szerződés Megbízó részéről történő aláírása utána szűnik meg.

Amennyiben a Megbízó a pályázati monitoring szolgáltatást -kifizetések, projekt megvalósítás közben felmerülő időközi elszámolások, bizonylatok felülvizsgálata, ellenőrzése ect.- szolgáltatást szeretné igénybe venni, úgy azt külön megrendelés keretében tudja a Megbízó igénybe venni.

9. Jogutódlás

Szerződő Felek megállapítják, hogy amennyiben akár a Megbízó akár a Megbízott személyében jogutódlás következik be, úgy jelen Szerződés a jogutódok vonatkozásában változatlan feltételekkel hatályban marad.

10. Adatkezelés

A Megbízott a Megbízó személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeli, mivel ezen a Megbízó által megadott adatok az érintettel kötött szerződés vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett megkeresésére végzett tevékenység teljesítése érdekében kezeltek.

A Megbízott ezen adatkezelésre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatóját, mely a Megbízó, mint érintett jogairól is tájékoztatást ad - a Megbízó megismerte és tudomásul vette.

11. Jogvita, joglemondás

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, a szerződésből eredő vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások útján próbálják rendezni, mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. Amennyiben a viták egymás közti rendezése nem lehetséges, a szerződő felek alávetik magukat a Salgótarjáni Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezéseit vonatkozhnak.

Szerződő Felek a jelen Szerződést megértették, az abban foglaltakat makaratukkal megegyezőnek találták és jóváhagyólag aláírták.