Elfogadták az előminősítését az NPP pályázaton?
Válasszon bennünket kivitelezőnek!
Ajánlatot kérek!

Gyakran ismételt kérdések

Napelem Plusz Program (NPP) 2024 ügyintézése kapcsánAz alábbi összállítást a NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség - részére feltett kérdések és az ügynökség által adott válaszok alapján készítettük el.

Részt venne a Napelem Plusz Program (NPP) 2024 pályázatán?

Jelentkezzen »

Kérdés:
A napelemes rendszer kiépítéséhez szükséges kérelmet a Felhívás megjelenése előtt benyújtottam a szolgáltatóhoz, a kapcsolódó munkákra vállalkozási szerződést kötöttem. A szolgáltató nem jelzett vissza a benyújtott csatlakozási kérelemre, Ez esetben jogosult vagyok előregisztrációs kérelmet benyújtani?

Válasz
A Felhívás 9.3. pontja értelmében a pályázó a beruházást csak az előregisztrációs kérelem jóváhagyását követően kezdheti meg saját felelősségére. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyását megelőzően kötött vállalkozási szerződések kapcsán felmerült költségek, valamint a szolgáltató részéről kiállított számlák sem számolhatók el. A Felhívás 5. pontja alapján az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható.
Kérdés:
Őstermelőként jogosult vagyok-e pályázni?

Válasz
Amennyiben a beruházással érintett ingatlan vállalkozásnak (az Európai Unió Bírósága úgy definiálja a „vállalkozásokat”, mint gazdasági tevékenységet folytató jogalanyok, függetlenül attól, hogy milyen a jogi formájuk és milyen módon kapnak finanszírozást. A „gazdasági tevékenység” olyan tevékenység, amely áruk és szolgáltatások felkínálását jelenti a közgazdasági értelembe vett piacon) nem székhelye, telephelye, fióktelepe, vagy a beruházással érintett lakóingatlan tulajdonosai között nincs vállalkozás, továbbá a beruházással érintett lakóingatlanban nem működik gazdasági (jövedelemtermelő) tevékenység, az egyéb feltételek teljesülése mellett jogosult az előregisztrációs kérelem benyújtására.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. törvény) értelmezésében a gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.

Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az Szja. törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. Ezek különösen, de nem kizárólag:
  • az egyéni vállalkozó,
  • a mezőgazdasági őstermelő,
  • a bérbeadó,
  • a választott könyvvizsgáló tevékenysége,
  • az európai parlamenti, valamint
  • a helyi önkormányzati képviselői tevékenység.
Ha a fent felsorolt önálló tevékenységek adóköteles bevételt eredményeztek, a jogalany vállalkozásnak minősül és székhelye, telephelye, fióktelepe, vagy ha a lakása és a telephelye nem különül el egymástól, a lakása vonatkozásában nem jogosult előregisztrációs kérelem benyújtására.

A beruházással érintett lakóingatlannak az előregisztrációs kérelem benyújtásától, a fenntartási időszak végéig meg kell felelnie a Felhívásban támasztott követelményeknek.
Kérdés:
Pályázónak haszonélvezeti joga van az ingatlanon, tulajdonosok a három gyermeke és közülük nem mindenkinek van magyar adószáma. Szükséges az ingatlan minden tulajdonosának magyar adóazonosítóval rendelkeznie?

Válasz
Csak a pályázó személynek kell magyar adószámmal rendelkeznie, a többi tulajdonos (társnak) nem.

Haszonélvező pályázó esetén, minden tulajdonostól szükséges hozzájárulást csatolni.
Kérdés:
Akkumulátor teljesítménye mekkora eltérést enged meg?


Válasz
A tároló kapacitásánál a névleges (bruttó) és a tényleges (használható, usable) kapacitásokból eredő eltérések miatt az egy tizedes jegyre történő kerekítés esetén a tényleges kapacitás 2,0%-os eltérése megengedett.

Példa:10,23kWh 1 tizedes jegyre kerekítve 10,2kWh, ami megfelel a 2,0%-os eltérésnek. A 10,36kWh 1 tizedes jegyre kerekítve 10,4kWh, ami nem felel meg a 2,0%-os eltérésnek.
Kérdés:
Egyéni vállalkozó vagyok, de magánszemélyként vásároltam egy lakóingatlant. Egyéni vállalkozóként a székhelyem, telephelyem címe nem egyezik meg a fejleszteni kívánt lakóingatlan címével. Jogosult vagyok az előregisztrációra és a támogatási kérelem benyújtására?

Válasz
Amennyiben az egyéni vállalkozás – vagy egyéb vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe – nem a Program keretében fejleszteni kívánt ingatlan vonatokozásában került nyilvántartásba, továbbá, amennyiben a beruházással érintett lakóingatlan tulajdonosa, mint magánszemély szerezte az ingatlan tulajdonjogát és ezen minőségében került földhivatali bejegyzésre, a Felhívásban foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén, nem áll fenn kizáró ok.
Kérdés:
A saját tulajdonú ingatlanom címére van bejelentve a vállalkozásom székhelye, de mivel több telephellyel is rendelkezem így itt nem végzek semmilyen vállalkozással összefüggő tevékenységet. Ebben az esetben pályázhatok?

Válasz
A Felhívás 4. pontja értelmében kizáró ok, amennyiben a beruházással érintett lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe. A fentiek értelmében nem jogosult pályázni.
Kérdés:
Pályázhat-e, ha nem lakóépületként van feltüntetve a tulajdoni lapon?

Válasz
Amennyiben a tulajdoni lapon nem lakóépület feltüntetés szerepel (pl. kivett hétvégi ház), abban az esetben a kérdéses lakóingatlan lakhatási célú funkcióját bizonyító erejű dokumentummal (pl.: jegyzői-, vagy építési hatósági igazolás) szükséges alátámasztani.
Kérdés:
Folyamatban van saját tulajdonú ingatlanon új családi ház építése, aminek a használatba vétele még nem történt meg. Lehetséges-e a pályázaton történő részvétel?

Válasz
A Felhívás 3. pontja szerinti előírás, hogy a pályázónak a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel kell rendelkeznie, amelyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal szükséges alátámasztani. Amennyiben ennek, valamint a Felhívásban foglalt egyéb feltételeknek is megfelel, jogosult az előregisztrációra.
Kérdés:
Mi történik, ha a el akarom adni az ingatlant?

Válasz
A támogatásból megvalósuló beruházás fenntartását a támogatási kérelemben megjelölt címen 3 évig köteles a kedvezményezett biztosítani. A fenntartási időszak kezdete a záró elszámolás Támogató általi elfogadásának napját követő naptári nap.

Figyelem! Amennyiben a beruházással érintett lakóingatlant a támogatási jogviszony zárása előtt kívánja elidegeníteni, azt csak a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti meg!
Kérdés:
A Felhívás szerint akóingatlanonként egy pályázat adható be. Örököltem egy kis lakást egy ikerházban. Hogyan kell ezt a feltételt értelmezni? A résztulajdonosok közül csak egy személy nyújthat be pályázatot?

Válasz
A Felhívás 3. pontja értelmében egy magánszemély egy pályázatot nyújthat be, illetve a Felhívás 8. és 9. pontja értelmében lakóingatlanonként kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség. A jogosultság igazolása és ellenőrzése hrsz. alapján, osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás alapján vagy közjegyzői okiratba foglalt forma alapján történik.

Amennyiben az örökölt lakás egy használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épülete/épületrésze, a Felhívásban foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén jogosult lehet az előregisztrációs kérelem benyújtására.

Amennyiben az örökölt lakásnak nem 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa, abban az esetben pályázhat, ha az előregisztrációs kérelem és a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a beruházás megvalósításához az ingatlanban tulajdonrésszel rendelkező valamennyi tulajdonostársa is hozzájárul. Amennyiben a lakóingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.
Kérdés:
Az ingatlan, amiben élünk a tulajdoni lapon feltüntetett besorolás szerint kivett hétvégi ház. Milyen papírt kell beszereznünk a jegyzőtől az állandó lakhatási célú használat igazolására?

Válasz
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény értelmében a Magyarország területén élő, törvény hatálya alá tartozó polgár köteles lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni, az eljáró szerv a bejelentés alapján lakcímet igazoló hatósági igazolványt ad ki.

A Felhívásban támasztott feltétel, hogy a pályázó személy a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezzen, amelyet, a fenti jogszabályi feltétellel is összhangban, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kell alátámasztani.
Kérdés:
A napelemes rendszer kiépítéséhez szükséges kérelmet a Felhívás megjelenése előtt benyújtottam a szolgáltatóhoz, a kapcsolódó munkákra vállalkozási szerződést kötöttem. A szolgáltató nem jelzett vissza a benyújtott csatlakozási kérelemre. Ez esetben jogosult vagyok előregisztrációs kérelmet benyújtani?

Válasz
A Felhívás 9.3. pontja értelmében a pályázó a beruházást csak az előregisztrációs kérelem jóváhagyását követően kezdheti meg saját felelősségére. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyását megelőzően kötött vállalkozási szerződések kapcsán felmerült költségek, valamint a szolgáltató részéről kiállított számlák sem számolhatók el.

A Felhívás 5. pontja alapján az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható.
Kérdés:
Meglévő vagy folyamatban lévő napelemes engedély esetén lehet-e pályázni?

Válasz
A Felhívás 9.3. pontja értelmében a pályázó a beruházást csak az előregisztrációs kérelem jóváhagyását követően kezdheti meg saját felelősségére.

Az előregisztrációs kérelem jóváhagyását megelőzően kötött vállalkozási szerződések kapcsán felmerült költségek, valamint a szolgáltató részéről kiállított számlák sem számolhatók el. Mivel az engedélykérelemhez elkészült tervekkel kell rendelkezni, az a beruházás már megkezdettnek minősül.

A Felhívás 5. pontja alapján az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható.
Kérdés:
Lakcímkártyámon a beruházással érintett ingatlan tartózkodási helyként szerepel. Jogosult vagyok előregisztrációs kérelmet benyújtani?

Válasz
A Felhívás 3. pontja értelmében az jogosult előregisztrációs kérelem benyújtására, aki a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan a pályázó tartózkodási helye, nem jogosult az előregisztrációs kérelem benyújtására.
Kérdés:
A Felhívás 8.2. pontja értelmében az előregisztrációs kérelem részeként szükséges benyújtani az előregisztrációs kérelem benyújtását megelőző legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó számlát. A birtokomban lévő ingatlan felújítás alatt áll, ezért átmenetileg kikötésre került az áram. Emiatt a rendelkezésemre álló legutóbbi számla nem az előregisztrációs kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozik. Megfelel korábbi kiállítású számla is?

Válasz
A pályázói előregisztráció 2024. január 15. napjától nyújtható be, az előregisztrációs kérelem benyújtására nincs végső határidő megszabva.

Az Ön által felvázolt esetben a rendelkezésére álló utolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számla mellé szükséges feltöltenie a szolgáltató által kiállított igazolást is arról, hogy a felhasználási (fogyasztási) hely és a mérési pont azonosítója a számlán feltüntetett adatokhoz viszonyítva változatlan.
Kérdés:
Mit fogadnak el napelemes rendszer (HMKE) létesítésére irányuló csatlakozási kérelem igazolására (pl.: e-mail visszaigazolás, szolgáltató weboldaláról készült képernyőfotó)?

Válasz
A pályázó nevére és a beruházás címére szóló csatlakozási kérelem szolgáltatóhoz történő benyújtását alátámasztó dokumentumokat, a szolgáltatóhoz elektronikus úton (e-mailben) megküldött üzenetet, az online felületen benyújtott csatlakozási kérelem beérkezéséről szóló visszaigazolást.
Kérdés:
Mi minősül a projekt megkezdésének? Az előregisztráció benyújtását megelőzően keletkezett és kifizetett számla elszámolható?

Válasz
Az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható. A Felhívás 9.3. pontja értelmében a pályázó a beruházást az előregisztrációs kérelem jóváhagyását követően saját felelősségére megkezdheti, vállalva annak kockázatát, hogy negatív döntés esetén újabb támogatási kérelem az adott tárgyban nem nyújtható be, tekintettel arra, hogy megkezdett beruházás nem támogatható.

Javasoljuk, hogy a beruházást csak a támogatói okirat kézhezvételét követően kezdjék meg.
Kérdés:
Nagyobb akkumulátor kapacitást lehet-e kivitelezni, ha a Felhívásban meghatározott 10 kWh kapacitású határt túllépve a pályázó vállalja, hogy önerőből fizeti a különbözetet?

Válasz
A Felhívás 5. pontja alapján jelen Program keretében minimum 7,5 kWh, maximum 10 kWh kapacitású tárolóval szerelt HMKE telepítése támogatható. Nagyobb kapacitású tároló beszerzése és beszerelése a pályázó önerejének terhére sem lehetséges a Program keretében.


Részt venne a Napelem Plusz Program (NPP) 2024 pályázatán?

Jelentkezés »